INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – KONTAKTNÝ FORMULÁR

Spoločnosť Maspex Slovakia Trade s.r.o., sídlo: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07, IČO: 452 961 38, na ktorú sa so svojou žiadosťou obraciate, spracováva Vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ. V tejto informácii o spracúvaní osobných údajov Vás podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), podrobne informujeme o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, keď nám ako dotknutá osoba pošlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára.

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Maspex Slovakia Trade s. r. o.
Sídlo: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07
IČO: 452 961 38
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61617/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

(1) Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom spätnej väzby (odpovede) prevádzkovateľa na žiadosť dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formulára.

(2) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby

(3) Okruh dotknutých osôb

Odosielatelia správy cez kontaktný formulár.

(4) Zoznam osobných údajov

Zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, je uvedený v kontaktnom formulári na príslušnej webovej stránke, ako napríklad meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

(5) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov uvedeného vyššie, najdlhšie však do času, keď bude súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby odvolaný.

(6) Príjemca

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať spoločnosti poverené prevádzkovateľom, ak je to nevyhnutné pre reagovanie na žiadosť dotknutej osoby - dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, externí poskytovatelia marketingových a grafických služieb (úplný zoznam príjemcov je dostupný na vyžiadanie dotknutej osoby).

Z dôvodu potrebného prenosu, zálohovania a archivácie elektronických dát môžu byť osobné údaje poskytované mimo EÚ (overené cloudové služby so servermi mimo EÚ alebo zahraničné sociálne siete).

Prevádzkovateľ osobných údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a prevencie, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktorí sú oprávnení na spracovanie osobných údajov.

(7) Profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie.

(8) Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

(9) Práva dotknutej osoby

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo odvolať súhlas rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.
Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uskutočnenie spätnej reakcie/odpovedi na žiadosť dotknutej osoby. V opačnom prípade by bolo znemožnené

reagovať na žiadosť dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou požiadavkou.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomnou formou – doručením e-mailu na adresu: oou@maspex.sk.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na oou@maspex.sk.